Metody nauczania

Metody nauczania w przedzszkolu Abc...Pierwsze lata życia dziecka decydują o jego rozwoju i dalszych losach. W tym czasie kształtuje się znacząca część możliwości intelektualnych, rozwijają się wrodzone predyspozycje dzieci, jak również ich zdolność uczenia się. Nasze działania edukacyjne ukierunkowane są na jak najlepsze rezultaty, a dziecko osiąga je wtedy, gdy zadania są dla niego ciekawe, rozwijające i uwzględniają strefę najbliższego rozwoju, a więc różnicę między poziomem rozwiązywania zadań przy pomocy dorosłego a poziomem rozwiązywania zadań samodzielnie. Kładziemy duży nacisk na rozwijanie uzdolnień dzieci, ale także na niwelowanie dysharmonii rozwojowych. Chcąc efektywnie stymulować rozwój intelektualny i społeczny naszych podopiecznych podczas zajęć w przedszkolu, stosujemy aktywizujące metody nauczania. Wykorzystujemy metodę projektów, która najsilniej angażuje dzieci do działania i łączy inne metody uczenia. Dzieci nabywają wiadomości w sposób czynny. Ustalają wspólnie z nauczycielem cel i obmyślają sposoby działania. Rozwiązują sytuacje problemowe dotyczące zagadnień „z życia wziętych”. Wykładnię do zajęć matematycznych stanowi „Dziecięca matematyka” według prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Stosowanie tej metody w przedszkolu pozwala w pełni rozwijać kompetencje matematyczne dzieci oraz ich możliwości umysłowe.
Uzupełnieniem zajęć są ćwiczenia z zakresu kinezjologii edukacyjnej, czyli „gimnastyki mózgu” wg. Paula Dennisona, które mają pozytywny wpływ na harmonijną pracę mózgu, koncentrację i spostrzeganie, koordynację wzrokowo-ruchową, odprężają i relaksują.
W wieku przedszkolnym niezwykle ważne jest rozwijanie u dzieci słuchu fonematycznego (umiejętność rozróżniania najmniejszych elementów mowy; niezbędny do rozumienia mowy), gdyż ma to istotny wpływ na naukę czytania oraz pisania. Już w grupach najmłodszych ćwiczymy analizę i syntezę słuchową wyrazów. Wykorzystujemy również Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz. Pomaga ona rozwijać słuch fonematyczny u dzieci, jak również pozwala na wielozmysłowe (polisensoryczne) uczenie się. Koordynuje wzrok, słuch i ruch. Pomaga usprawnić zdolności manualne. Rozwija orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni. W czasie pracy dydaktycznej skupiamy się na rozwijaniu umiejętności manualnych u dzieci, stosując różnorodne ćwiczenia i zabawy nieangażujące układu ręki jak do pisania. Prawidłowy rozwój umiejętności manualnych jest niezwykle ważny dla kształtowania umiejętności grafomotorycznych, istotnych dla nauki pisania. Podczas zajęć z dziećmi stale wykorzystujemy elementy pedagogiki zabawy oraz dramę edukacyjną (wchodzenie w role). Stosujemy bajkoterapię (terapia przez bajki) i muzykoterapię (bazuje na leczniczym wpływie dźwięku i muzyki na psychikę człowieka).