Opieka wychowawców w przedzszkolu Abc...

Opieka wychowawców

Nauczyciele to wykwalifikowani pedagodzy. Są osobami ciepłymi, cierpliwymi i gotowymi do dalszego doskonalenia swoich umiejętności i rozwijania warsztatu pracy. Potrafią troskliwie zadbać o dzieci – ich rozwój, dobre samopoczucie i bezpieczeństwo. Grono to uzupełniają stali współpracownicy  przedszkola, którzy pracują wraz wychowawcami nad prawidłowym rozwojem naszych podopiecznych.

Podstawa programowa

Nasza placówka realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)

Codzienne czytanie

„Czytanie jest proste, tanie i dzieci je uwielbiają!”

Pomocny w budowania systemu wartości dziecięcej jest kontakt dziecka z literaturą. Baśń, opowiadanie, wiersz, oddziałują emocjonalnie na dziecko, torują drogę przeżyciom moralnym, pogłębiają jego wrażliwość i postrzeganie świata.
Naszym priorytetem jest kształtowanie człowieka samodzielnie myślącego, posiadającego wiedzę i umiejętność jej poszerzania oraz radzenia sobie w życiu przy pomocy rozumu.

Edukacja językowa Abc...

W naszym przedszkolu wprowadzamy dzieci w świat języka angielskiego w naturalny sposób, chcemy bowiem, aby język angielski stał się od najmłodszych lat częścią ich codziennego życia. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu po czterdzieści minut i prowadzone są w formie zabawy, w korelacji ze wszystkimi obszarami edukacji. Do wprowadzenia i utrwalenia słówek i zwrotów  wykorzystujemy również sytuacje z dnia codziennego (zabawy dowolne, posiłki, spacery itp.).

Zajęcia rytmiczno-taneczne

Warsztaty plastyczne i rękodzielnicze w przedzszkolu Abc... Zajęcia mają na celu umuzykalnienie dzieci, czyli budzenie wrażliwości muzycznej i zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca. Poprzez zajęcia rytmiczne kształtowany jest u nich wszechstronny rozwój, poczucie estetyki i dyscypliny. Rytm stanowi jedną z podstaw nauki czytania.

Warsztaty plastyczne i rękodzielnicze

Dla dzieci własna twórczość jest źródłem radości, dobrej zabawy i zaangażowania. Zajęcia plastyczne sprzyjają aktywizowaniu myślenia i przyczynią się do rozwoju dziecka, doskonaląc sprawność manualną. Na zajęciach dzieci zapoznają się z różnorodnymi technikami plastycznymi. Tworzą niezwykłe prace wykorzystując różnorodne materiały.

Zajęcia ruchowe w salach oraz na placu zabaw w przedzszkolu Abc...

Zabawy logiczne „Sówki mądre główki”

Zajęcia służą rozwijaniu logicznego myślenia u przedszkolaków. Ćwiczenia obejmują rozwój sfery poznawczej, pamięci, uwagi, percepcji wzrokowej i słuchowej. Uczą porównywania, klasyfikowania i uogólniania. Przygotowują do czytania, pisania i liczenia. W zakresie zabaw rozwijających logiczne myślenie dzieci korzystają z Systemu Edukacji PUS, wykonując określone zadania przy użyciu klocków edukacyjnych.

Zajęcia logopedyczne – dla całej grupy w formie zabaw

Grupowa forma zajęć z profilaktyki logopedycznej jest dla dzieci swobodną i bezstresową formą zabawy - pracy. Dodatkowo stanowi ona bardzo ważny wstęp do ewentualnej pracy indywidualnej. Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.

Zajęcia ruchowe w salach oraz na placu zabaw

Zabawy ruchowe są formą działalności ruchowej charakterystyczną dla wieku przedszkolnego, najbardziej odpowiadającą potrzebom dziecka, wynikającą z właściwości jego rozwoju. Wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie, dają dziecku możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu. Zabawy ruchowe przygotowują do społecznego współdziałania i współżycia, uczą dziecko przystosowania się do całego zespołu, utrwalają wiele pojęć i wiadomości, kształtują nawyki kulturalne, pozytywne cechy charakteru, a w szczególności dyscyplinę.

Kącik Małego Badacza

Prowadzone doświadczenia wprowadzają dziecko w kontakt ze światem przyrody i techniki. Doświadczenia rozwijają wyobraźnię i fantazję oraz stanowią radość dzieciństwa. Dzieci mają w naturze poszukiwanie i ciągłe odkrywanie nowości.

Przesiewowe badania logopedyczne

Badanie to pozwala na wczesne wykrycie zaburzeń rozwoju mowy i podjęcie szybkiej interwencji terapeutycznej. Badanie ma charakter indywidualny – odbywa się sam na sam z dzieckiem, w oddzielnej sali, tak aby można było wychwycić w wymowie dziecka wszelkie nieprawidłowości. Badanie przeprowadzane jest w formie zabawy. Podczas prowadzonej rozmowy dziecko nazywa przedmioty przedstawione na obrazkach, wskazuje odpowiednie obrazki itp.  Wypowiedzi dziecka pozwalają ocenić stan artykulacji głosek oraz zdolność do wypowiadania się.

Prezent urodzinowy

Urodziny w przedszkolu to szczególne wydarzenie dla Państwa dziecka. To świętowanie go z innymi przedszkolakami, które powinno przynieść mu dużo radości. W tym szczególnym dniu zapewniamy małemu jubilatowi prezent oraz uroczysty podwieczorek.